High-speed train lineStudy on regional and urban development and the infrastructural and environmental effects in relation to the development of a high-speed train line between the Swedish cities of Stockholm, Gothenburg and Malmö.

The project is a study of urban and regional planning by the development of a high-speed train line with magnetic levitation technology, Maglev. The study is an investigation into the effects of a infrastructural development and how it affects the urban development in a regional context.

 

 

HöghastighetstågStudie av regional och urban utveckling och effekterna på infrastruktur och miljö i relation till utvecklingen av höghastighetståglinjer mellan städerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Projektet är en studie av den urbana och regionala utvecklingen vid utbyggnad av en höghastighetståglinje baserat på magnettågsteknologi, Maglev. Studien avser att undersöka effekten av en infrastrukturell utbyggnad av höghastighetståg mellan städerna och hur utbyggnaden av höghastighetståglinjer påverkar stadsbyggnadsutvecklingen i ett regionalt perspektiv.
Studien är en parallell studie till en pågående norsk studie ledd av COINCO North för utveckling av ett skandinaviskt höghastighetståglinjenät.

Projektet avser att visa hur en utveckling av höghastighetståg med Maglev teknik bidrar till utvecklingen av ett hållbarare transportsystem och en reducering i användingen av fossila bränslen. Studien avser att undersöka effekterna inom stadsplanering och regional utveckling och ge en övergripande analys hur hållbara samhällsekonomiska och miljömässiga mål kan uppnås i högre grad av magnettåg i jämförelse med andra höghastighetståg.

Magnettåg skiljer sig i stadsbyggnadshänseende då det kan enklare inpassas i stadsmiljö. Magnettåg utgör en effektivare markanvändning jämfört med markbunden tågräls då tågbanan löper i bana över marknivån och är därmed ett bättre alternativ vad gäller miljöpåverkan i form av arkitektonisk och stadsplaneringsmässig hållbarhet. Arkitekturhistoriska kvaliteter i stadslandskapet kan bibehållas då strukturen enklare kan implementeras i existerande stadsmiljö. Då Maglevsystemet är ljudlöst krävs inga bullerskydd och systemet utgör därför ett miljövänligare och hållbarare alternativ till utbyggnad av höghastighetståg än traditionell järnräls i urban miljö.

Då magnetbana löper i bana över mark ger det en mindre inverkan på känsliga landskapsmiljöer och ger inte samma barriäreffekt i landskapet som en markbunden tåglinje. Magnettåg innebär en enklare inpassning i landskapet då antalet under- och övergångar reduceras i jämförelse till markbunden räls. Magnettågssystemet ger därmed en mindre inverkan på flöden inom trafik, vatten och markanvänding. Magnettåg är även förhållandevis mer anpassat till det nordiska klimatet än markbunden räls då teknologin inte är lika känsligt för påverkan av klimatrelaterade faktorer som snö och nedfallna löv på rälsen, vilket innebär ett stabilare system med mindre förseningar.

Utvecklingen av ett höghastighetstågslinjenät med magnettågsteknik kan öka antalet persontransporter med tåg då systemet kan konkurrera i effektivitet och restid med inrikesflyget mellan städerna Stockholm-Göteborg-Malmö. Magnettåg skulle därmed innebära ett komplement till utbudet av persontransporter mellan städerna och etablera ett miljövänligare och hållbarare samhällsekonomiskt transportsystem.

Projektet avser att visa hur en utveckling av ett magnettåglinjenät kan bidra till att minska godstransporter med tung lastbil och därmed en minskad använding av fossila bränslen. Studien avser att undersöka följdeffekten av hur godstransporter kan effektiviseras genom att det nuvarande järnvägsnätet frigörs från en stor procentandel persontransporter. En ökad persontransport mellan Stockholm-Göteborg-Malmö med magnettåg beräknas att kunna frigöra kapacitet på det existerande järnvägsnätet och därmed öka möjligheterna för godstransport på järnväg, vilket i sin tur leder till en minskad transport med tung lastbilstrafik och därmed en minskad användning av fossila bränslen. En minskning av den tunga lastbilstrafiken på vägnätet beräknas även att ge en ökad trafiksäkerhet och minskat slitage och underhåll av vägytor som följdverkan.

Studien kommer att övergripande undersöka den beräknade totala kostnadsreducering som de följdeffekter och miljöförbättringar av bland annat minskade koldioxidutsläpp och hållbarare stadsutveckling en satsning på magnettåg innebär och som beräknas att samhällsekonomiskt kompensera den högre initala utvecklingskostnad Maglev utgör i jämförelse till utveckling av ett höghastighetstågslinjenät baserat på markbunden / viaduktlöpande järnräls.

Vid en utveckling av höghastighetståg mellan sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn beräknas det ske en urban expansion i Göteborg då staden blir en knutpunkt. Staden får ett närmare pendlingsavstånd tidsmässigt till Oslo och Köpenhamn, och från Köpenhamn och vidare mot Hamburg ansluter tågförbindelsen till höghastighettåglinjenätet i Europa. Utvecklingen gör att Malmö och Göteborg får en starkare ekonomisk tillväxt och det bildas en urban tillväxtzon i sydväst i konkurrerens med utvecklingen av Stockholmsregionen.
Studien kommer att undersöka hur en utbyggnad av höghastighetståglinjer mellan städerna kan initiera en urban expansion och utveckling i ett lokalt och regionalt perspektiv.High-speed train line


research project, 2011-2015

project team: Johanna Irander