Architecture FundThe project is a study of an architectural fund with the aim to investigate the financial structure that could stimulate the progress and development in architecture. The study aims to investigate how an architectural fund could offer financing as a complement to public and private architecture projects. The project will study the potential for partial funding of architectural projects through a fund for the handling and management of donations. The project also aims to investigate the organisational structure and how the fund can be managed through the establishment of a board to assess project applications and for the management of the fund.

The study is based on an analysis of a number of foreign examples of architecture funds ― including the Danish private fund Realdania and the public fund Creative Industries Fund NL in the Netherlands and the effects of the funds on their respective markets within the architecture sector. The study aims to analyse and evaluate how an architectural fund for financing of architecture projects could work on the Swedish market.

 

 

ArkitekturfondProjektet avser en studie av en arkitekturfond med syfte att undersöka en finansieringsstruktur för att stimulera utvecklingen inom arkitektur. Studien har som avsikt att undersöka hur en arkitekturfond skulle kunna erbjuda en kompletterande finaniseringsstruktur till offentlig och privat finansiering av arkitekturprojekt. Studien kommer att undersöka potentialen för delfinansiering av arkitekturprojekt genom en fond för hantering och förvaltning av donationer. Projektet avser även att undersöka hur en arkitekturfond kan förvaltas genom upprättandet av ett styrande råd vilket bedömer projektansökningar och förvaltar fondens tillgångar.

Studien av en arkitekturfond baseras på en analys av ett antal utländska exempel på finansieringfonder inom arkitektur ― bland andra den privata danska fonden Realdania och den statliga fonden Creative Industries Fund NL i Nederländerna och fondernas effekter på respektive marknad. Studien avser att analysera och utvärdera hur en arkitekturfond för finansiering av arkitekturprojekt skulle kunna fungera för den svenska marknaden.Projektet avser en förberedande studie inför en etablering av en arkitekturfond med syfte att erhålla en finansieringsstruktur för att stimulera utvecklingen inom arkitekturbranschen. Avsikten med projektet är att undersöka potentialen för delfinansiering av arkitekturprojekt genom en fond för hantering och förvaltning av framförallt privata donationer. Arkitekturfonden avser att fungera som en kompletterande finaniserings-struktur till offentlig och privat finansiering av arkitekturprojekt. Projektet avser att visa hur en arkitekturfond skulle kunna fungera som ett verktyg för utvecklingen inom branschen och bidra till att fler projekt av högre arkitektonisk kvalitet kan genomföras. Projektet avser även att undersöka hur en arkitekturfond kan förvaltas genom upprättandet av ett styrande råd, vilket bedömer inkomna projektansökningar och förvaltar fondens tillgångar.

Projektet innefattar att utarbeta en struktur för hantering och förvaltning av donationer av privata givare och näringsliv inför projekt inom arkitektur. Studien ämnar att utarbeta och presentera ett förslag hur organisationen för arkitekturfonden är uppbyggd och att undersöka hur fonden kan styras av ett råd med hög kompetens inom arkitektur, vilket skulle innebära att kunna ge givarna en kvalitetssäkring gällande arkitektonisk och formmässig kvalitet. Projektet avser att visa rådets funktion att ge uppdragsgivare rådgivning och projektledning i urvalsprocessen för arkitekturprojekt, vilket även kan inkludera stadsbyggnadsprojekt och arkitekttävlingar.

Studien syftar även till att undersöka hur arkitekturfonden och arkitekturrådet skulle kunna hantera bedömning av lån till nystartade företag inom arkitektur, samt ansökningar gällande investeringskapital för enskilda projekt, för vilket Almi och låneinstitut idag saknar bedömningsmöjligheter och kompetens att kunna utföra. Studien ämnar därför att visa möjligheterna för rådet att kunna bistå låneinstituten vid evaluering och utvärdering av riskkapitalinvesteringar inom arkitektur. Projektet ämnar att visa hur genom utvidgade bedömningsgrunder och en förenkling av finansiering genom lån för arkitekturprojekt kan leda till att unga, nystartade företag får lättare att etablera sig på marknaden.

Fonden kan erbjuda en finansieringstruktur för projekt inom arkitektur till kunder och uppdragsgivare inom både privat och offentlig verksamhet. Tjänsterna kan delas in i två olika grupper efter fondens olika användningsområden:

För delfinansiering av byggnadsprojekt genom donationer är kunderna privata byggherrar och uppdragsgivare inom offentlig förvaltning som genom fonden ges en utökad finansieringsmöjlighet för projekten och som därmed bidrar till att projekten realiseras. Ett styrande råd för fonden skulle kunna bidra till att påverka marknaden att styra upphandlingen för arkitekturtjänsterna mot en breddad konkurrens samt en högre arkitektonisk kvalitet.

För lån till nystartade företag och enskilda utvecklingsprojekt kan fonden vara ett hjälpmedel för låneinstitut för att ger företagen förbättrade lånemöjligheter. Det skulle ge en förbättrad situation för framförallt unga företag att kunna investera. Det ger också en säkerhet för låneinstituten att projekten bedöms av ett oberoende råd som kan bedöma låneansökans potential. Fonden utgör därmed ett verktyg för både låneinstituten och de enskilda företagen.

Förutom dessa två användningsområden finns ett ytterligare användnings-område som stöd till forsknings och utvecklingsprojekt, där fonden skulle kunna användas för att samordna anslagen för en förenklad hantering av finansieringen för projekt inom arkitekturforskning. Anslagen inom arkitekturforskningen är idag utspridda inom en mängd organisationer och fonden skulle kunna samordna distributionen av anslag så att finansieringen av enskilda forskningsprojekt kan förenklas. En utvärdering av detta utförs i en parallell studie av STD och Sveriges Arkitekter.

Studien av en arkitekturfond baseras på en analys av ett antal utländska exempel på finansieringfonder inom arkitektur, däribland den privata danska fonden Realdania och de statliga Nederländska fonderna Mondriaan Fund och Creative Industries Fund NL och deras effekter på respektive arkitekturmarknad. Studien avser att analysera och utvärdera hur en arkitekturfond för finansiering av arkitekturprojekt skulle kunna fungera för den svenska marknaden.Architecture Foundation / Architecture Fund


research project, 2012-2013

project team: Johanna Irander, Carin Bergström Linder

The project was awarded a grant from the Department of Culture, City of Stockholm, Sweden